skip to Main Content

Privacy

Galen Dynamics wil u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke gegevens, inclusief de registratiegegevens, en zal elke gebruiker laten weten hoe de persoonlijke informatie, die is afgeleid van de toegang van elke gebruiker tot en het gebruik van alle websites van Galen Dynamics en betreffende services, zal gebruikt worden. Deze informatie zal altijd gedeeld worden voorafgaand aan of tijdens de informatie-invoer door de betrokkene.

Om zijn activiteiten met succes na te streven, moet Galen Dynamics persoonlijke gegevens over personen verwerken. Dit kunnen klanten, werkzoekenden, journalisten, verkopers, leveranciers, belanghebbenden, onderaannemers, concurrenten, alumni en andere mensen zijn waarmee Galen Dynamics een relatie heeft of mogelijk contact moet opnemen.

Galen Dynamics verbindt zich ertoe de rechten te respecteren van de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Daarom voldoet Galen Dynamics aan de voorschriften voor gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) en de nationale wetgeving van de landen waarin het bedrijf actief is.

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld, hoe lang deze worden bewaard en welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die via de websites, per e-mail of op enige andere wijze aan Galen Dynamics worden verstrekt.

Controleur

Galen Dynamics bvba, geregistreerd te 2620 Hemiksem, St. Bernardse Steenweg 100 bus B (België), met ondernemingsnummer BE0449877486, hierna “Galen Dynamics” genoemd, is de verantwoordelijke, aangezien deze de middelen en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

Persoonlijke gegevens die Galen Dynamics over u verzamelt

Indien mogelijk zal Galen Dynamics proberen de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de betrokken persoon te verzamelen. Het kan echter nodig zijn om persoonlijke gegevens van derden te verzamelen in het kader van toekomstige relaties (klanten of kandidaten).

Informatie die u aan Galen Dynamics verstrekt:

 • contactformulier ingevuld door u (website): naam, e-mail, bedrijf, telefoon en bericht
 • sollicitaties (website of via een rekruteringsbedrijf): sollicitatieformulieren, cv, sollicitatiebrieven en bijbehorende wervingsinformatie
 • uw feedback
 • inhoud van correspondentie met ons (per e-mail, telefoon of brieven)
 • abonnementsnieuwsbrief (website-formulier)
 • informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt (online)
 • informatie met betrekking tot uw gebruik van onze producten of diensten
 • contactgegevens van vroegere, huidige en toekomstige klanten
 • contactgegevens van leveranciers uit het verleden, heden en de toekomst, verkopers, investeerders of andere partners

Informatie die Galen Dynamics mogelijk automatisch verzamelt als u de websites van Galen Dynamics bezoekt:

 • technische informatie, inclusief IP-adres, browsertype en versie
 • cookies en andere technologieën

III. Gebruik van gegevens van kinderen onder de 16 jaar :

Galen Dynamics verzamelt, verwerkt of bewaart geen persoonlijke gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar en biedt geen producten of diensten rechtstreeks aan kinderen onder de wettelijk toegestane leeftijd aan.

Ten slotte kan de informatie die op de websites van Galen Dynamics wordt verzameld, worden opgeslagen en verwerkt tot anonieme statistieken of logbestanden voor intern gebruik, zoals verkeer en profielanalyse.

Doeleinden

In het algemeen moet Galen Dynamics mogelijk alle categorieën persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten, relevante industrie standaarden en voor geschillen of verweer tegen claims.

Persoonlijke gegevens van klanten en prospects : Galen Dynamics gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van uw contract(en) met Galen Dynamics. In het bijzonder verwerkt Galen Dynamics uw persoonlijke gegevens om producten of diensten te leveren en om deze te factureren, evenals voor de uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën. Galen Dynamics gebruikt uw contactgegevens ook om u verder te informeren over producten en diensten die in overeenstemming zijn met reeds bestaande relaties en voor marketing, zoals het aanbieden van promoties.

Persoonsgegevens van leveranciers, verkopers, klanten en partners : Galen Dynamics verwerkt uw persoonlijke gegevens om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren en relaties te beheren.

Gegevens werkzoekenden: uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor de wervings- en selectieprocedures. Meer specifiek, uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op het beoordelen van uw profiel en vaardigheden om een ​​baan te vinden en om u specifieke vacatures aan te bieden.

Met uw uitdrukkelijke toestemming zal Galen Dynamics uw contactgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen. Galen Dynamics kan de persoonlijke gegevens ook op andere manieren gebruiken, waarvoor Galen Dynamics op het moment van verzamelen specifieke kennisgeving verstrekt.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Galen Dynamics bewaart en gebruikt uw persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om overeenkomsten uit te voeren of om inschrijvingen te overwegen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of overeenkomsten te handhaven. Daarom zullen uw persoonlijke gegevens worden bewaard tijdens de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar daarna.

Aanvraagformulieren (cv’s), interviewnotities en referenties van niet-succesvolle kandidaten worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar na de afsluiting van het wervingsproces. Daarna zal Galen Dynamics, in geval van behoud van contact met een sollicitant die niet is gekozen, toestemming vragen om de cv in de aanvraaggroep nog 2 jaar te houden. Deze gegevens worden vanaf het moment van invoer in de database gedateerd om na de juiste periode afdoende te kunnen worden afgehandeld.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard wanneer daarvoor een wettelijke of regelgevende reden bestaat, of een kortere periode wanneer de persoon bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en er geen legitiem doel meer is om deze langer te bewaren.

Legale basis

Galen Dynamics verwerkt uw persoonsgegevens alleen als ten minste één van deze gronden van toepassing is:

 • voor de voorbereiding of uitvoering van een contract
 • om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan Galen Dynamics onderworpen is
 • voor legitieme zakelijke belangen, in welk geval Galen Dynamics altijd probeert een balans te vinden tussen het belang en respect voor uw privacy
 • als geen van bovenstaande van toepassing is, maar waarvoor Galen Dynamics uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Openbaarmaking aan derden

Galen Dynamics deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij:

 • met wettelijke opvolgers, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring
 • met onderaannemers en derde partijen met het oog op de uitvoering van uw contract
 • met externe serviceproviders, beperkt tot het alleen gebruiken van uw persoonlijke gegevens om hun taken uit te voeren
 • toegestaan ​​of vereist door toepasselijke wet- of regelgevingseisen
 • met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen
 • met andere derden met uw toestemming. In dit geval wordt de toestemming expliciet gevraagd wanneer u uw gegevens invoert of verzendt.

Overdracht naar andere landen

Wanneer Galen Dynamics uw persoonlijke gegevens naar andere landen overbrengt, buiten de Europese Economische Ruimte, dan neemt Galen Dynamics maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en dat er adequate niveaus van bescherming zijn geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens.

Uw rechten

In overeenstemming met de AVG zal Galen Dynamics reageren op uw verzoeken in de GDPR-gemandateerde tijd om de volgende rechten uit te oefenen:

 • Recht op informatie: Galen Dynamics is transparant door u informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze privacyverklaring of specifieke kennisgevingen op het moment van verzamelen
 • Recht op toegang: u heeft het recht om een ​​kopie van de persoonlijke gegevens op te vragen die Galen Dynamics over u heeft. Galen Dynamics kan een identiteitsbewijs vereisen voorafgaand aan dit verzoek
 • Recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens die Galen Dynamics over u heeft niet kloppen of onvolledig zijn, heeft u het recht deze te laten updaten of corrigeren
 • Het recht om te worden vergeten: u heeft het recht om Galen Dynamics te verzoeken al uw persoonlijke gegevens te wissen. Al uw persoonlijke gegevens zullen zonder onnodige vertraging worden verwijderen als hiervoor geen wettelijke reden of legitiem doel aanwezig is om deze te blijven verwerken
 • Recht om de verwerking te beperken: in sommige specifieke gevallen heeft u het recht om Galen Dynamics te vragen om te beperken hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit betekent dat Galen Dynamics de gegevens mag opslaan maar niet verder mag verwerken
 • Recht op gegevensoverdracht: dit recht is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt aan Galen Dynamics, op basis van toestemming of voor de uitvoering van een contract. Galen Dynamics zal uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat verstrekken om het naar een andere controller te kunnen verzenden, of direct verzenden indien dit technisch mogelijk is
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van Galen Dynamics of op openbaar belang. Galen Dynamics stopt met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, tenzij Galen Dynamics overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die op uw belangen of rechten voorrang hebben, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims
 • Recht op intrekking: als uw toestemming was vereist voor het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt ervoor kiezen om de nieuwsbrief niet langer te ontvangen door de instructies voor afmelding in de e-mails te volgen
 • Recht om een ​​klacht in te dienen: u heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, Gegevensbeschermingsautoriteit, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens inbreuk maakt op deze Privacyverklaring of de AVG.

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek per e-mail te sturen naar info@galendynamics.com of per post naar : Galen Dynamics bvba, St. Bernardse Steenweg 100 bus B, 2620 Hemiksem, België.

Dataveiligheid

Galen Dynamics heeft een beveiligingsbeleid en -procedures ingesteld om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Ondanks onze inspanningen kan beveiliging echter niet absoluut worden gegarandeerd tegen alle bedreigingen.

Galen Dynamics heeft stappen ondernomen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en services die persoonlijke gegevens verwerken te waarborgen. Deze acties kunnen fysieke beveiligingsmaatregelen, netwerkbeveiligingsmaatregelen en organisatorische maatregelen omvatten, zoals vertrouwelijkheidsclausules en beperkte toegang.

Gebruik van Google Analytics

De websites van Galen Dynamics maken mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware te wijzigen. Mogelijk kunt u hierdoor niet alle functies van deze websites volledig gebruiken.

Gebruik van Google Analytics

De websites van Galen Dynamics maken mogelijk gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie is ontworpen om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven aan bezoekers van de website binnen het Google Netwerk. Een zogenaamde “cookie” wordt opgeslagen in de browser van de websitebezoeker, wat het mogelijk maakt om de bezoeker te herkennen wanneer hij websites bezoekt die behoren tot het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina’s kunnen bezoekers advertenties krijgen met betrekking tot inhoud die de bezoeker eerder op webpagina’s heeft bekeken met behulp van de remarketing functie van Google. Google zegt dat het geen persoonlijke informatie verzamelt tijdens dit proces. Mocht u de functie van Google Remarketing niet willen, dan kunt u deze uitschakelen (http://www.google.com/settings/ads).

Google AdWords

De websites van Galen Dynamics maken mogelijk gebruik van Google Conversion Tracking. Als u deze websites hebt bereikt via een advertentie verzonden door Google, zal Google Adwords een cookie op uw computer plaatsen. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geleverde advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s op een website bezoekt en de cookie niet is verlopen, kan Google mogelijk erkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-adverteerders. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt voor conversiestatistieken voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten verkrijgen het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werden doorgestuurd naar een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Facebook trackingpixels

Met hulp van een Facebook trackingpixel (“Bezoekers Actie Pixel”) van de provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA kunnen acties van gebruikers worden gevolgd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan deze informatie correleren met hun Facebook-account en ook voor promotionele doeleinden gebruiken volgens de Facebook Use Policy. U kunt Facebook en zijn dochterondernemingen inschakelen om advertenties op Facebook en op Facebook weer te geven. U hebt de mogelijkheid om Facebook en haar partners te verbieden advertenties weer te geven. U kunt de instellingen voor advertenties van Facebook bewerken (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/).

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Galen Dynamics kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om rekening te houden met nieuwe wettelijke of reglementaire verplichtingen of als reactie op nieuwe gegevensverwerkingsactiviteiten. Waar wijzigingen significant zijn, kan Galen Dynamics ervoor kiezen om een ​​e-mail te sturen naar alle geregistreerde gebruikers met de nieuwe details. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze worden meegedeeld, of, indien nodig, wanneer uw toestemming werd verkregen. Deze privacyverklaring werd voor het laatst beoordeeld op 24 mei 2018.

Back To Top